Sign in or Create account

Showing entries with verbs only.
ころがりこむ/korogarikomu/common korogarikomu/ころがりこむ/common転がり込む

テン/TEN/    ころ.がる/koro.garu/    ころ.げる/koro.geru/    ころ.がす/koro.gasu/    ころ.ぶ/koro.bu/    まろ.ぶ/maro.bu/    うたた/utata/    うつ.る/utsu.ru/    くる.めく/kuru.meku/TEN/テン/    koro.garu/ころ.がる/    koro.geru/ころ.げる/    koro.gasu/ころ.がす/    koro.bu/ころ.ぶ/    maro.bu/まろ.ぶ/    utata/うたた/    utsu.ru/うつ.る/    kuru.meku/くる.めく/

revolve;  turn around;  change

-こ.む/-ko.mu/    こ.む/ko.mu/    こ.み/ko.mi/    -こ.み/-ko.mi/    こ.める/ko.meru/-ko.mu/-こ.む/    ko.mu/こ.む/    ko.mi/こ.み/    -ko.mi/-こ.み/    ko.meru/こ.める/

crowded;  mixture;  in bulk;  included;  (kokuji)

転がり込む

Settings

Additional translation:

Download Tangorin from the App Store

Tangorin Japanese Dictionary App on Google Play