Definition of 不完全菌類

ふかんぜんきんるいfukanzenkinrui

noun:

  • Deuteromycota; fungi imperfecti; mitosporic fungi; anamorphic fungi

Example Sentences

Nothing found.