Definition of 並行注記

へいこうちゅうきheikouchuuki

noun:

  • parallel annotation - IT term

Example Sentences

Nothing found.