Definition of とろろ昆布

とろろこんぶtororokonbuとろろこぶtororokobu

noun:

  • shredded kombu
  • Kjellmaniella gyrata (species of kelp)

Example Sentences

Nothing found.